Asset 1kria

תנאי שימוש בתאר

 

 • כללי
 1. מסמך זה מפרט את תנאי השימוש באתר / מערכת ניהול למידה של יבנה בונוס בע”מ (להלן: “בעלת המערכת”, “אנחנו”) וכל אתר או מערכת הוראה נוספת שייווצרו על ידי בעלת המערכת (כל אחת מאלה, להלן: “המערכת”).
 2. תנאי השימוש מהווים חוזה בין בעלת המערכת לבינך, המשתמש. בכניסה למערכת או עשיית כל שימוש אחר בה, הינך מביע הסכמה לתנאי שימוש אלה. לכן, אנא קראו אותם בשלמותם, בין שאתה מורה או תלמיד, או אדם אחר המשתמש במערכת.
 3. לשאלות בנוגע לתנאי השימוש במערכת ניתן לפנות אלינו במייל bonus@bonusbooks.co.il, או באמצעות שליחת דואר לכתובת: רחוב הירדן 3 יבנה.
 4. כל משתמש מתחת לגיל 18 מתבקש לבקש מהורה שלו או, אם יש לו אפוטרופוס, אז ממנו, לקרוא את המסמך ולאשר לו להשתמש במערכת.
 5. תנאי השימוש חלים על שימוש במערכת, בין שנכנסת אליה דרך אתר אינטרנט ובין שנכנסת אליה אפליקציה.
 6. המסמך כתוב בזכר, אולם הוא מתייחס כמובן לכל אחד ואחת העושה שימוש במערכת.
 7. שימוש במערכת כרוך במסירת מידע על-ידך. פרטים אודות המידע שאנו אוספים והשימושים שאנו עושים במידע זה מופיעים במדיניות הפרטיות.
 8. מעת לעת ייתכן שנשנה או נעדכן את תנאי השימוש. כל שינוי או עדכון ייכנס לתוקף עם פרסומו במערכת. לכן, מומלץ לבדוק את תנאי השימוש באופן סדיר עבור שינויים או עדכונים.
 • זכות שימוש במערכת ותשלומים
 1. למעט אזורים במערכת הפתוחים לכלל הציבור, השימוש במערכת הינו על-פי הרשמה על-ידי המשתמש. חלק השימושים כרוכים בתשלום דמי שימוש/הרשמה/רישיון לספרים ו/או העזרים שבחר המשתמש.
 2. הרישום למערכת מקנה לך זכות לעשות שימוש פרטי במערכת למטרות לימוד וחינוך בלבד. אין לעשות במערכת שימוש מסחרי כלשהו.
 3. בעלת המערכת רשאית להציע שירותים בתנאים שונים כפי שיתפרסמו במערכת מעת לעת.
 4. על כל מידע המועבר על ידי המשתמש לצורך ההרשמה ו/או קבלת חשבון (להלן: “חשבון”) להיות נכון ומדויק.
 5. זכויות השימוש במערכת הן אישיות. אין לתת למישהו אחר להשתמש בשם המשתמש או הסיסמה שלך. אם נודע לך שמישהו אחר השתמש בשם משתמש או סיסמה שלך, אנא הודיע לנו מיד. אנחנו נשתדל למנוע שימוש לא מורשה נוסף, אבל ההודעה לא תטיל עלינו כל אחריות בגין כל שימוש כזה, בין אם נעשה לפני או אחרי ההודעה.
 6. אנו רשאים לבטל או להגביל כל זכות שימוש, שם משתמש או סיסמה בכל עת אם נודע לנו על הפרת תנאי שימוש אלה, או שימוש לא ראוי בה על-ידך, או אם התעורר אצלנו חשד לכך, או מסיבה אחרת שלדעתנו מצדיק את הביטול.
 7. תשלום דמי שימוש/דמי רישיון מקנה זכות שימוש כמפורט במערכת למשך תקופת ההרשמה בלבד.
 8. התשלום יתבצע באמצעות כרטיס האשראי או באמצעות שירותי תשלום חיצוניים אחרים, או בדרך אחרת המפורטת במערכת.
 9. התשלומים נגבים עבור בעלת המערכת, על-ידי ספקים חיצוניים. ביצוע תשלום מחייב מסירת פרטים אישיים רגישים, כגון מספר כרטיס אשראי ופרטים אחרים. הפרטים האישיים נמסרים לספקים החיצוניים ואינם מועברים לבעלת המערכת. לכן מוצע לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הספק החיצוני. בעלת המערכת איננה אחראית לכל מידע שנמסר לספק החיצוני.
 10. המשתמש מתחייב להשתמש רק בכרטיס האשראי או אמצעי תשלום אחר השייכים לו.  הרשאה לחיוב כרטיס אשראי או אמצעי תשלום שנמסרה על ידי המשתמש לשם רכישת כל שירות במערכת תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס או אמצעי שיישא מספר אחר, שיונפק כחלופה לכרטיס או לאמצעי שמספרו נמסר ע”י המזמין.
 11. תוקפו של רישיון שימוש במערכת מותנה בפירעון מלא של דמי הרישיון.
 12. המחירים במערכת כוללים מע”מ. בעלת המערכת רשאית לשנות את תעריפי דמי הרשמה/הרישיון מעת לעת ע”פ שיקול דעתו הבלעדי. תיקונים לא יחולו למפרע.
 • ביטולים
 1. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (בסעיף זה: “החוק”), למשתמש שרכש רישיון לשימוש במערכת זכות לבטל את העסקה תוך 14 ימים ממועד הרכישה או מהמועד שבו נשלחו אליו פרטי העסקה בהתאם לחוק, לפי המאוחר ביניהם, ובלבד שהמשתמש טרם החל להשתמש במערכת. משתמש שהחל להשתמש במערכת אינו רשאי לבטל את העסקה.
 2. הביטול ייעשה בהודעה בכתב שתימסר לבעלת המערכת בתוך המועדים האמורים. את ההודעה יש למסור לכתובת הדואר האלקטרוני: bonus@bonusbooks.co.il. עם קבלת הודעת הביטול בתוך המועד הנקוב, תוודא בעלת המערכת שאכן המשתמש לא החל להשתמש במערכת וקיום יתר התנאים לביטול העסקה.
 3. עם ביטול העסקה בהתאם לתנאים לעיל, תחזיר בעלת המערכת למשתמש בתוך 14 ימים מביטול העסקה את סכום הרכישה בניכוי דמי ביטול בסך של 5% מהמחיר ששילם עבור השימוש במערכת, או הסכום המרבי שיותר על-פי החוק מעת לעת, לפי הגבוה. בוצע התשלום באמצעות חיוב כרטיס האשראי של המשתמש, יבוצע ההחזר באמצעות זיכוי כרטיס האשראי. הייתה הסליקה כרוכה בתשלום, תהיה בעלת המערכת ראשי להודיע למשתמש את עלות הסליקה ולנכות סכום זה בנוסף.
 • פעילות אסורה
 1. אין לעשות כל שימוש במערכת באופן שעלול לגרום נזק לבעלת המערכת, משתמש אחר, או לכל צד ג’.
 2. אין למסור למערכת כל מידע כוזב.
 3. אין לבצע התחברות בלתי מורשית למערכת, לרבות שימוש בלתי מורשה בשם משתמש או סיסמה של אחר.
 4. זכויות השימוש במערכת הן אישיות. אין לעשות ו/או להרשות לאחר לעשות כל שימוש במידע אודות משתמשים אחרים במערכת לצורך שליחת דואר פרסומי ו/או מסחרי, אין להפעיל ו/או לשלוח למערכת ו/או לכל משתמש כל תוכנה ו/או יישום אחר העשוי להזיק למערכת ו/או למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים, לרבות “זוחלים”, “רובוטים” וכיו”ב. עם זאת, למנועי חיפוש לגיטימיים מותר לסרוק את המערכת כמקובל לצורך יצירת קישורים ממנוע החיפוש.
 5. אין לפרסם במערכת זו, כל חומר שיש בו משום פגיעה בשמו הטוב ו/או בפרטיותו של כל צד שלישי, או הסתה לשנאה או לגזענות, או חומר שיש בו עידוד של מעשי אלימות, לרבות מילולית, או חומר תועבה, או הכולל איומים, השפלות, הפחדה וניסיונות להפחיד, או חרמות ו”שיימינג” ומעשים דומים, או שפוגע בטעם הטוב, או חומר שיש בו הפרת זכות יוצרים ו/או כל זכות קניין רוחני אחרת, או חומר שמטעה צרכנים, או חומר שיש בו פגיעה  אחרת בכל צד שלישי ו/או משום עבירה על החוק מכל סוג.
 6. בעלת המערכת שומרת לעצמה את הזכות (אך אינה מתחייבת) להסיר כל תוכן שיועלה למערכת ו/או כל חלק ממנו בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש.
 • קניין רוחני והגנה על המידע
 1. זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני, לרבות כל סימני מסחר ו/או פטנטים, ו/או זכויות במדגמים/עיצובים במערכת ובתכנים הכלולים בה, לרבות בטקסטים, בתרגילים, בעיצוב המערכת, בגרפיקה, בצילומים, בסרטונים, באיורים, בבחירה ובסידור של החומרים, בלוגו המערכת, בשם המערכת ובתוכנה של המערכת (למעט הזכויות ב”חומרי צד ג” כהגדרת מונח זה להלן) ובכל חומרים נלווים שייכות באופן בלעדי לבעלת המערכת. כל הזכויות בתכנים אלה שמורות.
 2. אין להעתיק, להקליט, לאחסן בכל אמצעי אחסון, לפרסם, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, להשכיר, ליצור יצירה נגזרת או בכל דרך אחרת להפיץ את התכנים ו/או כל חומרים אחרים הנכללים באתר ו/או במערכת או של בעלת המערכת ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש מבעלת המערכת.
 • חומרי צד ג’
 1. חלק מהמידע והתכנים האחרים המפורסמים במערכת, כגון פוסטים בפורומים ופרסומים שאינם מטעם בעלת המערכת (להלן: “חומרי צד ג'”) מתפרסמים על-ידי משתמשים וצדדים שלישיים. בעלת המערכת איננה אחראית לחומרי צד ג’ זה ו/או לתוכנו.
 2. בהעלאת חומר כלשהו למערכת מצהיר המשתמש כי הוא בעל מלוא הזכויות, לרבות זכויות היוצרים והמבצעים וזכויות הקניין הרוחני האחרות בחומר, כי הוא רשאי לפרסם אותו וכי אין בחומר כל פגיעה בזכות כלשהי של צד שלישי ו/או בכל דין.
 3. המשתמש מעניק לבעלת המערכת, בעצמה ו/או באמצעות אחרים מטעמה ו/או במקומה, רישיון בלתי בלעדי, ללא תמורה, להעתיק כל חומר שהעלה למערכת ו/או כל חלק ממנו, לפרסם אותו ולהעמיד אותו לרשות הציבור במערכת ו/או באתר, לערוך אותו, להפיץ אותו לעשות בו כל שימוש אחר הקשור למערכות, לרבות לצורך קידום המערכת ויצירות נגזרות, בכל אמצעי מדיה קיים או עתידי, ברחבי עולם וללא הגבלה בזמן.
 4. בעלת המערכת אינה יכולה לוודא ואינה מוודאת בפועל נכונות כל מידע ו/או נתון הכלול בחומר צד ג’ ו/או דיוקו ו/או את זכותו של המפרסם לפרסם את המידע או כל תוכן אחר. המידע והתכנים הללו מתפרסמים על-פי הצהרתו של המפרסם כי המידע הינו נכון ומדויק.
 • תלונות
 1. כל אדם הסבור כי הוא ו/או כל זכות שלו, לרבות זכות קניין רוחני, שם טוב ו/או זכות לפרטיות נפגעו מכל תוכן שמתפרסם במערכת ו/או בכל דרך אחרת הקשורה למערכת מתבקש לפנות לבעלת המערכת באמצעות פונקציית “צור קשר” או באמצעות שליחת הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני bonus@bonusbooks.co.il תוך ציון מדויק של מיקום החומר הפוגע  לפי URL, פירוט הפגיעה הניתנת וציון כתובת, מס’ טלפון דואר אלקטרוני למענה. במקרה של תלונה על הפרת זכויות יוצרים, יש להוסיף הצהרה כי המתלונן הינו בעל הזכויות בחומר שבקשר אליו מוגשת התלונה ו/או מוסמך מטעמו.
 2. בעלת המערכת תעשה את המיטב לטפל בכל פנייה בהקדם האפשרי, אך אינה מתחייבת כי תפעל בהתאם לדרישת הפונה. בכל מקרה תפעל בעלת המערכת לפי המתחייב על פי דין.
 • קישורים
 1. מעת לעת יופיעו במערכת קישורים לתוכן חיצוני. הקישורים הינם בגדר שירות למשתמשים. בעלת המערכת אינה מתחייבת כי הקישורים אכן יובילו לתוכן שאליו התכוונו ואינם נותנים או נוטלים על עצמם כל התחייבות, אחריות, גושפנקא ו/או המלצה בקשר לתוכן החיצוני.
 • פרטיות ומידע רגיש
 1. שימוש במערכת כרוך במסירת מידע על-ידך למערכת. פרטים אודות המידע שאנו אוספים, דרך שמירתו והשימושים שאנו עושים במידע זה מופיעים במדיניות הפרטיות.
 2. בביצוע רישום למערכת ו/או במילוי פרטים לצורך רכישת מוצר או שירות מהמערכת הינך מסכים באופן מפורש לכך שבעלת המערכת רשאית לשלוח לך מידע, הצעות ובכלל זה דברי דואר פרסומיים (כמשמעות מונח זה בתיקון מס’ 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ”ב – 1982, מטעמה ו/או שותפיה העסקיים, וזאת בכל אמצעי ההתקשרות שנמסרו על-ידך, אלא אם סימנת בתיבה המיועדת לכך כי אינך מעוניין בכך. בכל עת תוכל לבקש הסרת פרטיך מרשימת הדיוור המשמש את בעלת המערכת למטרה זו, וזאת על-ידי משלוח בקשה לכך ל- bonus@bonusbooks.co.il או בדרך שתועמד לרשותך במסגרת כל פנייה אליך על-פי סעיף זה.
 • טיפול בתקלות והגבלת אחריות
 1. בעלת המערכת תעשה כמיטב יכולתו לתקן תקלות במערכת בהקדם האפשרי. עם זאת, תקלות במערכות עשויות לקרות. בעלת המערכת לא תשא בכל תשלום ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למשתמש כתוצאה מתקלה במערכת ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתו. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעלת המערכת לא תישא בכל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן במערכת ואינה מתחייבת כי מידע זה יישמר ו/או בגין אבדן יכולת של המשתמש להשתתף בחידה ו/או מבצע כלשהו.
 2. בעלת המערכת אינה מתחייבת לשמור גיבוי של כל חומר המאוחסן במערכת, לכן מוצע לכל משתמש לשמור לעצמו גיבוי של החומרים שלו.
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעלת המערכת רשאית להשבית את המערכת באופן יזום מעת לעת לצורך פעולות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או עדכון, למחוק כל חומר המאוחסן בכל חלק מהמערכת, לרבות בפורומים לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי בכל מקרה שתחול על בעלת המערכת אחריות כלשהי בגין תקלה, הפיצוי המרבי לו יהיה זכאי המשתמש יהיה סכום השווה לדמי ההרשמה/רישיון עבור חודש אחד בלבד וכי המשתמש מוותר בזה על כל פיצוי נוסף.
 • שיפוי
 1. המשתמש יפצה וישפה את בעלת המערכת בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שישא בהם, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המשתמש.
 • שונות
 1. תנאי שימוש אלה חלים בנוסף לכל תנאים המפורסמים בגוף המערכת. בכל מקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלה לבין האמור בגוף המערכת יפורשו הדברים, ככל הניתן, כמשלימים זה את זה. ככל שפירוש כאמור אינו אפשרי, יגבר האמור בתנאי שימוש אלה.
 2. בעלת המערכת רשאית בכל עת להעביר את הבעלות במערכת ו/או את הזכות להפעילה במלואה ו/או בחלקה לכל גורם אחר, להעתיק ו/או להעביר את המערכת בשלמותה ו/או בחלקה לכל כתובת אחרת ו/או לשנות את שמה של המערכת ו/או להשהות את פעילותה ו/או לסגור אותה כלל. לא תהיה למשתמש ו/או לכל גורם אחר מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בעלת המערכת בקשר לאמור לעיל.
 3. תנאי שימוש אלה ממצים את כל המוסכם בין הצדדים. כל הסכם ו/או הבנה קודמים בטלים בזה. כל שינוי של תנאי שימוש אלה יהיה בכתב בלבד. הכותרות בתנאי שימוש אלה נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש הסכם זה על-פיהן.
 4. הדין החל על תנאי שימוש אלה הינו דין מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו יהיה מקום מושבם אשר יהיה.

הגישה למנויים בלבד

על מנת לצפות בפעילויות ובמשחקים יש לרכוש מנוי wizdi.school