Asset 1kria

קריאה ראשונה

“קריאה ראשונה” היא שיטת קריאה המבוססת על עקרונות הגישה הפונטית–סינתטית. על-פי גישה זו, הקריאה היא תהליך של הרכבת צירופים מהפרטים הקטנים (אבני היסוד: עיצורים, אותיות, תנועות ותת-הברות) אל השלם (המילה, המשפט והטקסט). בשיטה זו נלמדים העיצורים והתנועות בצורה שיטתית, מדורגת ומובנית ומושם דגש על פיתוח מודעות פונולוגית באופן מעמיק ויסודי ביותר במקביל לפיתוח ולתרגול של סוגי ידע שונים בשפה: ידע מורפולוגי, תחבירי וסמנטי. ההקניה מתבצעת בלמידה משמעותית, חווייתית ומהנה ובהתייחס להטרוגניות של התלמידים.

פיתוח מודעות פונולוגית

פיתוח מודעות פונולוגית באופן מעמיק ויסודי

קריאה

שיטת קריאה המבוססת על עקרונות הגישה הסינתטית-פונטית; הקניה שיטתית, מדורגת ומובנת של העיצורים ושל התנועות

מיומנויות שפה

תרגול מיומנויות שפה מגוונות הכוללות את כל ממדי החשיבה

כתיבה

פיתוח מיומנויות של הבעה בכתב, תוך פיתוח דמיון , מחשבה ויצירתיות

משחקים

ערכת משחקים לתרגול קריאה באופן חווייתי

פעילויות מתוקשבות

ספרים אינטראקטיביים, פעילויות מתוקשבות ומשחקי מחשב לתרגול קריאה ומיומנויות שפה

טקסטים מסוגות שונות

טקסטים מסוגות שונות. שילוב יצירות ספרותיות מתוך המעגלים הנדרשים

עזרים למורה

ספר למורה, מדריך למורה, מבדקי קריאה, דפי מעקב, דפי מוכנות, כרטיסי הברקה, כרזות ועוד

הגישה למנויים בלבד

על מנת לצפות בפעילויות ובמשחקים יש לרכוש מנוי wizdi.school