Asset 1kria

“קריאה ראשונה” היא שיטת קריאה המבוססת על עקרונות הגישה הפונטית–סינתטית. על-פי גישה זו, הקריאה היא תהליך של הרכבת צירופים מהפרטים הקטנים (אבני היסוד: עיצורים, אותיות, תנועות ותת-הברות) אל השלם (המילה, המשפט והטקסט). בשיטה זו נלמדים העיצורים והתנועות בצורה שיטתית, מדורגת ומובנית ומושם דגש על פיתוח מודעות פונולוגית באופן מעמיק ויסודי ביותר במקביל לפיתוח ולתרגול של סוגי ידע שונים בשפה: ידע מורפולוגי, תחבירי וסמנטי. ההקניה מתבצעת בלמידה משמעותית, חווייתית ומהנה ובהתייחס להטרוגניות של התלמידים.

הקריאה על-פי שיטה זו נלמדת באמצעות שש חוברות, הבנויות משני צירים מרכזיים, המשולבים זה בזה כבר מראשית השנה. ציר אחד הוא הוראת קריאה בצורה מובנית ושיטתית. בציר זה מובאים טקסטים מדורגים לקריאה עצמית של התלמידים. קריאה זו נועדה לביסוס דיוק ושטף ולפיתוח שליטה במיומנויות של פענוח והפקת משמעות. הציר האחר הוא קריאת טקסטים איכותיים. בציר זה מובאים טקסטים ספרותיים ואחרים, המיועדים להקראה בכיתה על-ידי המורה. הטקסטים הספרותיים נבחרו מתוך רשימת היצירות המומלצות להוראה בכיתה א’, בהתאם למעגלים השונים.

בשיטת “קריאה ראשונה” מוצע לתלמידים מגוון עשיר של עולמות שיח: שיח עיוני, תקשורת בין–אישית, תקשורת המונים, ספרות ומקורות יהודיים. התלמידים נחשפים לטקסטים מסוגות שונות: סיפורים, שירים, טקסטים מידעיים, טקסטים מפעילים ועוד.

בשיטת “קריאה ראשונה” מתרגלים את מיומנויות השפה והבנת הנקרא באופן מקיף, הכולל את כל ממדי החשיבה. כמו-כן מתרגלים מיומנויות מגוונות של הבעה בכתב בתוך פיתוח דמיון, מחשבה ויצירתיות. להעשרת הידע ואוצר המילים של התלמידים ולחשיפתם לשפה הכתובה משולבות בחוברות גם המלצות לקריאת ספרים בהמשכים על-ידי המורה.


החוברות מעוצבות באופן אסתטי, נעים לעין וידידותי לתלמידים. משולבים בהן משחקים, ההופכים את רכישת הקריאה לחווייתית ומהנה.

הגישה למנויים בלבד

על מנת לצפות בפעילויות ובמשחקים יש לרכוש מנוי wizdi.school