המלצות להקנייה

הקניית התנועה קמץ פתח
מצגת הקניית הצליל ר